SMAPxSMAP

We love Nakai Masahiro, Kimura Takuya, Inagaki Goro, Kusanagi Tsuyoshi, and Shingo Katori.

2 yrs ago
loading ...